Domain ÁSZF

DOMAIN Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.) Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató
e-mail formájában köteles tájékoztatni Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 5 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

2.) Abban az esetben, ha Előfizető a szerződést felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a kérdéses hónap már kiegyenlítésre került és az Előfizető a kifizetett időtartam lejárta előtt kívánja felmondani a szerződést, Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni. Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 14 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak.

3.) Szolgáltató a tárgyhónap 10. napjáig számlát bocsát ki Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Előfizető a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles Szolgáltató részére befizetni. Amennyiben az előfizetői csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delagált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén.

4.) Amennyiben Előfizető a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve.
Amennyiben Előfizető fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató előzetes felszólítás után korlátozhatja a szolgáltatások körét. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Előfizető szerződését.

5.) A korlátozás időtartamára Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg.
Amennyiben Előfizető számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Előfizetővel szemben.

6.) Az ÁSZF későbbi módosításai jelen szerződésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek.

7.) Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Győri Városi Bíróság illetékes.

8.) Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adja ki.

Kiegészítés, mely Érvényes: 2014. január 18. napjától:

Szolgáltató a megrendelést követően a elektronikus számlát állít ki (e-számla), melyet e-mailben juttat el Előfizető részére. Amennyiben Előfizető papír alapú számlát kérne a megrendelésről, úgy ezt még az átutalás megtörténte előtt kell jeleznie Szolgáltató ügyfélszolgálatán.